ميداني هر قلبي "دردي" دارد
فقط نحوه ي ابراز آن متفاوت است
برخي آن را در چشمانشان پنهان مي کنند و برخي در لبخندشان

دیدگاهتان را بنویسید