۲۴ آذر

شعر افق روشن شاملو

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد ومهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود بوسه است وهر انسان برای هر انسان برادری ست روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند قفل افسانه ییست وقلب برای زندگی بس است روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به…

۱۵ آذر

زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار یکی از انواع خانواده هایی است که در جامعه حضور دارند .زنان سرپرست خانوار به خانوارهایی که سرپرست مرد به دلایلی مانند فوت یا طلاق،زندانی یا متواری بودن در خانواده حضور ندارد،یا اینکه مرد خانواده بیکار  و یا سالمند و از کار افتاده است ( دغاقله،کلهر،1389 :228-229) .امروزه پديدة خانوارهاي زن سرپرست…