۱۵ آذر

زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار یکی از انواع خانواده هایی است که در جامعه حضور دارند .زنان سرپرست خانوار به خانوارهایی که سرپرست مرد به دلایلی مانند فوت یا طلاق،زندانی یا متواری بودن در خانواده حضور ندارد،یا اینکه مرد خانواده بیکار  و یا سالمند و از کار افتاده است ( دغاقله،کلهر،1389 :228-229) .امروزه پديدة خانوارهاي زن سرپرست…