۶ شهریور

سرود ملی بلغارستان

میهن گرامی کوه‌های سربلند بالکان و در کنارش دانوبی که می‌درخشد خورشید، برفراز تراکیه تابان است و در آسمانِ پیرین می‌فروزد ای میهن گرامی تو بهشت روی زمینی زیبایی‌ات، دلربایی‌ات، چه بی مرز و کران است. ای میهن گرامی تو بهشت روی زمینی زیبایی‌ات، دلربایی‌ات، چه بی مرز و کران است.