احمد مهدیلو احمد مهدیلو

به قول خسرو شکيبايي:
حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن